آشنایی با اصطلاحات حمل و نقل دریایی، معنی BCO، VOCC، NVOCC و FFW