قابل توجه کاربران محترم سامانه جامع تجارت که قبلا توسط جهاد مشمول ارز ترجیحی شده اند